Privacy verklaring

Inleiding

Versie 2020.03.05

Omdat PVM Technics uw gegevens en privacy uitermate belangrijk vindt hebben we voor u een privacyverklaring uit geschreven. Hieronder een samenvatting van wat de nieuwe privacywet van 25 mei 2018. Met dank aan www.ikbeslis.be, onderdeel van www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

pvmtechnics.be is een website van de firma PVM Technics. PVM Technics gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en beseft de ernst hiervan. In dit document kan u lezen hoe wij omspringen met uw gegevens om uw privacy te beschermen, hoe u de gegevens kan wijzigen indien nodig en hoe wij garanderen dat dit beleid wordt nageleefd. Gelieve deze privacyverklaring te lezen in samenspraak met onze cookieverklaring. Onderstaande privacyverklaring is van toepassing op PVM TECHNICS, gevestigd in de Baaigemstraat 260, 9890 Gavere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Wie verzamelt uw informatie

PVM Technics
Baaigemstraat 260
9890 Gavere
info@pvmtechnics.be
Tel – 0479535793
BTW BE0738.389.635

Hoe gebeurt de gegevensverzameling?

PVM TECHNICS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door  een profiel op deze  Website aan te maken, in correspondentieen telefonisch

Persoonsgegevens van jongeren en gevoelige informatie.

Wij verzamelen geen gevoelige gegevens. Onder gevoelige gegevens verstaan we: etnische afkomst, ras, geloofsovertuiging, biometrische gegevens, genetische gegevens, strafrechtelijke gegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 13 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 13 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pvmtechnics.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PVM TECHNICS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
1. Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
4. U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
5. Om goederen en diensten bij u af te leveren
6. PVM TECHNICS analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
7. PVM TECHNICS volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
8. PVM TECHNICS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

PVM TECHNICS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PVM TECHNICS ) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PVM TECHNICS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categoriën) van persoonsgegevens:

Noodzakelijk (1)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
CookieConsentCookiebotSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie

Niet geclassificeerd (1)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

NaamAanbiederDoelVerval termijnType
elementorwww.pvmtechnics.beIn afwachtingPersistentHTML Local Storage

Delen van persoonsgegevens met derden

PVM TECHNICS deelt uw persoonsgegevens enkel met zijn contractuele partijen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Een lijst van deze contractuele partijen kan u opvragen bij de data protection officer, info@lec-energysolutions.be. Met onze contractuele partners die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. PVM TECHNICS is echter niet aansprakelijk voor deze verwerkingen.

Cookiebeleid

Zie onze pagina cookie verklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door PVM TECHNICS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@lec-energysolutions.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. PVM TECHNICS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, GBA: Gegevens Beschermings Autoriteit. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen

Uw gegevens binnen de EU

PVM TECHNICS zorgt ervoor dat de server waarop uw gegevens staan binnen de EU valt en verwerkt enkel uw gegevens binnen de EU

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PVM TECHNICS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@pvmtechnics.be